Budowa mostów

 
„Godrom” to także budowa mostów oraz przepustów stalowych i żelbetowych. O kwalifikacjach naszych pracowników świadczą zrealizowane zadania, w tym:
 

Most na rzece Święcance w ciągu DK Nr 28 w miejscowości Siepietnica. W tamach tego zadania wybudowano nowoczesny obiekt który poza oczywistą poprawą bezpieczeństwa ruchu będzie odporny na stany powodziowe dość często nękające mieszkańców tej miejscowości.

 

Most na potoku Bystra w ciągu Drogi Szymbark – Bystra. Niewielki obiekt powstał w miejscu starego zniszczonego powodziami mostu. W ramach tego zadania wykonano również stabilizację osuwiska.

 


Budowa mostu na rzece Ropa w miejscowości Ropa  w ciągu drogi powiatowej Nr 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - granica Państwa w km 2+446 Etap I. Dotychczasowy most umożliwiający przejazd w stronę Wysowej był obiektem wyeksploatowanym i stwarzającym realne zagrożenie dla użytkowników ruchu. PD-M "Godrom" dzięki sprawnej organizacji robót i dużemu zaangażowaniu oddał w ręce mieszkańców nowy obiekt dzięki któremu ruch w kierunku uzdrowiska Wysowa odbywał się będzie bez przeszkód.
 

Nowy most na potoku Stróżowianka dla mieszkańców Gorlic oznacza likwidację jednego z najbardziej niebezpiecznych miejsc dla uczestników ruchu w Powiecie. Zrealizowana w najwyższym tempie inwestycja pozwoliła w znaczącym stopniu poprawić sprawność komunikacji Gorlic z miejscowościami powiatu tarnowskiego. Kierowcy i piesi nie muszą już z duszą na ramieniu pokonywać małego wąskiego i usytuowanego na łuku zakrętu mostka. Obecne rozwiązania zdecydowanie poprawiły widoczność.
 

Most na rzece Biała Tarnowska w Brunarach.  Naszym udziałem jest również oddanie do użytku mostu na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Brunary. Stojący w tym miejscu dotychczas drewniany obiekt był systematycznie niszczony przez powodzie, utrudniając komunikację miejscowej ludności i turystom odwiedzającym nasz region.
 


Most na rzece Sękówce w miejscowości Gorlice. Blisko 70- metrowej długości obiekt  położony  w łuku poziomym drogi (promień 150m) w jednostajnym spadku 4,3%. Konstrukcję mostu stanowi rama żelbetowa dwuprzęsłowa , dwu wspornikowa zakończona na obu końcach płytami przejściowymi. Stożki nasypowe na obu końcach mostu ujęte są żelbetowymi skrzydłami zamocowanymi wspornikowo w konstrukcji nośnej. Wzdłuż brzegu północnego nową wysoką skarpę nasypu podtrzymuje mur oporowy zlicowany ze skrajną podporą mostu. Wykonany z niezwykłą starannością obiekt oprócz wartości użytkowych cieszy oko zarówno pieszych jak  i zmotoryzowanych
 
Przepust stalowy IS-TUBOSIDER w Kleczewie. Jeden z największych wybudowanych dotychczas w Polsce przepust o wymiarach 9,5 x 6,5 x 54,0 m  i ciężarze 120 Mg  jest przykładem nowoczesnej spełniającej najwyższe wymagania konstrukcji przy jednoczesnej konkurencyjnej cenie wykonawstwa. Elementy przepustu zbudowane z blachy falistej ocynkowanej, łączonej za pomocą śrub tworzą konstrukcję powłokową           o przekroju rurowym zamkniętym. Posadowiony na fundamencie z mieszanki żwirowo piaskowej lub tłucznia może posiadać sklepienia łukowe oparte na fundamencie żelbetowym. 

 
 
Na szczególną uwagę zasługuje montaż przepustów stalowych Tubosider. Ta konstrukcja pozwala  przeprowadzić w korpusie drogi:
  • cieki wodne
  • tunele ekologiczne dla zwierząt
  • ciągi pieszych, pojazdów gospodarczych
Przedsiębiorstwo wykonało blisko 60 podobnych konstrukcji ! w tym przepusty stalowe w ramach robót na drodze krajowej nr 4 i wielu miejscach naszego regionu.

Promocja regionu

Firma "Godrom" systematycznie wspiera inicjatywy społeczne służące rozwojowi kultury i sportu w Polsce i za granicą

Czytaj więcej...

Partnerzy