Godrom

   

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO,  Przedsiębiorstwo  Drogowo – Mostowe „GODROM” sp. z o.o. informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” sp. z o.o. ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026688, REGON: 491932915, NIP: 7381802733, kapitał zakładowy 401 300,00 zł,

2)   inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Drogowo – Mostowe „GODROM” sp. z o.o.. jest Pani Monika Tylawska, z którą można się skontaktować na adres naszej siedziby podanej w pkt 1 , telefonicznie pod nr tel. 18/ 354 80 48, lub mailowo – mail: m.tylawska@godrom.pl

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :

– w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem naszą ofertą art. 6 ust 1 pkt b. RODO

–  w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. RODO

– w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem art. 6 ust 1 pkt f. RODO

4)  Pani/Pana dane osobowe  zebrane w celach wskazanych w pkt. 3 będą przechowywane do czasu przedawnienia i wygaśnięcia wszystkich roszczeń z tytułu realizacji umowy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem art. 6 ust 1 pkt f. RODO

5)  Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: kancelarii prawniczej, ubezpieczycielowi, firmie ochroniarskiej, firmom z którymi realizujemy inwestycje budowalne i na których rzecz realizujemy inwestycje (członkom konsorcjum, podwykonawcom, zamawiającym itp)

5)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy Pani/Pana dane można żądać abyśmy je usunęli), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – RODO

7)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

8)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania .

10) Pani/Pana dane będą również przetwarzane – w celu marketingu bezpośredniego – przedstawienia oferty lub wystąpienia z propozycją, aby to Pan/Pani przedstawiła nam swoją ofertę współpracy, na podstawie Pani/Pana zgody art. 6 ust 1 pkt a. RODO w przypadku gdy Pan/Pani wyrazi na to zgodę. Proszę o wyraźne wskazanie czy zgadza się Pan/Pani, abyśmy przetwarzali podane przez Pana/Panią dane

W każdej chwili ma Pani prawo  cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego przechowujemy do czasu aż cofniesz zgodę lub sami ustalimy, ze się zdezaktualizowały.

Cofnięcie zgody można zgłosić mailem: godrom@godrom.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany w pkt. 1